Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Facturatie en betaling

1.1. Tenzij anders overeengekomen gebeurt de facturatie maandelijks in functie van het geleverd werk. De betaling van elk gefactureerd bedrag, BTW inbegrepen, dient te geschieden binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum op de bankrekening van Debugged zonder kosten voor Debugged.

1.2. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het gefactureerde bedrag en met een rente gelijk aan de marginale voorschotrentevoet van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 6%.

1.3. Debugged zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Debugged om nakoming en/of schadevergoeding van de Klant te vorderen.

1.4. Zolang de Klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen, en te verhogen met eventuele verwijlintresten en schadevergoeding, niet heeft betaald, blijft Debugged eigenaar van de door haar geleverde goederen of diensten.

 


Artikel 2. Beperking van aansprakelijkheid.

2.1. Een eventuele wanprestatie van Debugged bij de uitvoering van deze overeenkomst kan niet anders dan in natura worden vergoed. Debugged kan dus tot niets anders gehouden worden dan het opnieuw uitvoeren van de haar toevertrouwde opdracht.

2.2. Debugged kan, tenzij in geval van bedrog, onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade, berokkend aan de Klant, met inbegrip van de verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, financieel verlies, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens, onmogelijkheid om de geplande werking van de onderneming na te komen of gederfde winsten, noch voor vorderingen door een derde tegen de Klant ingesteld, zelfs indien Debugged vooraf op de hoogte was gesteld omtrent de mogelijkheid van dergelijke schade.

 


Artikel 3. Intellectuele Eigendomsrechten.

3.1. Debugged, of de derde van wie Debugged een licentie heeft gekregen, blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software, grafische ontwikkelingen of tekstuele inhoud ontwikkeld door Debugged. De rechten van de Klant op de software op de technische documentatie bestaan uit een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht, zonder recht van
sub-licentie. Op de grafische ontwikkelingen en de tekstuele inhoud bekomt de klant een exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

3.2. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de geleverde software, grafische ontwikkelingen of tekstuele inhoud zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Debugged. Door het aanbrengen van enige wijziging ontslaat de Klant Debugged impliciet van elke verdere verantwoordelijkheid voor de goede werking, het onderhoud of de eventuele correctie van deze software, grafische ontwikkelingen of tekstuele inhoud.

3.3. Debugged waarborgt dat ze beschikt over de auteursrechten in de ruimste zin of licenties of gebruiksrechten betreffende de grafische ontwikkeling, de besturing-, webserver en database software of andere software door haar geleverd aan de Klant in het kader van deze overeenkomst en gedefinieerd in haar addenda en waarborgt dat de Klant hierover nooit op enige manier kan worden aangesproken.

3.4. Voor het geval dat er tegen de Klant door een derde een vordering kan worden ingediend voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geleverde goederen of software, zal de Klant Debugged onmiddellijk op de hoogte brengen. Debugged zal het recht hebben om, indien vereist met de bijstand van de Klant, maar op kosten van Debugged, alle onderhandelingen te voeren met het oog op de regeling van het geschil of ieder ander geschil dat er het gevolg van kan zijn.
Debugged zal gerechtigd zijn om de gewraakte goederen of software te vervangen door andere gelijkwaardige goederen of software die geen inbreuk maken op de rechten van derden, of om van de eigenaar van de rechten een licentie te bekomen ten behoeve van de Klant.
Debugged zal overeenkomstig hetzij de beschikkingen van het door de bevoegde rechter gewezen vonnis, hetzij ingevolge een buitengerechtelijke en door Debugged aanvaarde beslissing, de Klant of de derde vergoeden, met dien verstande dat Debugged niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de indirecte schade (zoals gedefiniëerd in artikel 12.2) die door de Klant of de derde wordt geleden ten gevolge van dergelijke vordering.

3.5. De Klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs- en andere rechten betreffende de informatie, teksten en audiovisueel materiaal die hij op zijn sites laat opnemen en waarborgt dat Debugged hierover nooit op enige wijze kan worden aangesproken. Indien Debugged in opdracht van de Klant software van derden moet installeren, zal de Klant zorgen dat hij over de vereiste licenties beschikt.

3.6. Op alle, in het kader van deze overeenkomst volledig door Debugged ontwikkelde websites wordt Debugged (op een discrete manier) vermeld als ontwikkelaar van de site.

 


Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen

4.1. Debugged is verantwoordelijk voor de realisatie van de opdrachten bedoeld in Artikel 1 en beschreven in de addenda aan deze overeenkomst.

4.2. De Klant verbindt er zich toe het geheel van de informatie, die Debugged nodig heeft voor de realisatie van de opdrachten binnen het kader van deze overeenkomst, aan te leveren binnen de termijnen die in gemeenschappelijk akkoord met Debugged worden bepaald.

4.3. De Klant beschikt over de nodige domeinnamen, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling.

4.4. De Klant zal alle toepasselijke wettelijke en andere voorschriften naleven m.b.t. de inhoud of de gegevens die worden opgeslagen of verspreid via de websites die in het kader van deze overeenkomst en haar addenda worden gerealiseerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. De Klant vrijwaart Debugged van alle mogelijke vorderingen die hieruit kunnen voortvloeien en zal Debugged onder meer wereldwijd vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, prestaties van de Klant, misleidende reclame, transport van persoonsgegevens over de landsgrenzen heen, uitvoerbeperkingen, het gebruik van de domeinnamen.

 


Artikel 5. Deelbaarheid

5.1. Mocht een clausule van deze overeenkomst of één van haar addenda ongeldig zijn, dan brengt dit niet automatisch de ongeldigheid van de gehele overeenkomst met zich mee, indien de overeenkomst uitvoerbaar blijft zonder de betwiste bepaling.

5.2. De partijen verbinden zich ertoe in dergelijk geval de nietige of niet uitvoerbare clausule te vervangen door een andere bepaling, waarmee zoveel mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoelingen van de partijen worden verwezenlijkt.

 


Artikel 6. Geschillenbeslechting

6.1. In geval van geschil zijn de rechtbanken van Gent bevoegd. Vooraleer de zaak voor de rechtbank te brengen kunnen partijen beslissen om de zaak aan een in onderling overleg aangeduide onafhankelijke expert voor te leggen die ter zake binnen de maand na zijn aanstelling een niet-bindend advies uitbrengt.

6.2. Deze overeenkomst en haar addenda worden beheerst door het Belgisch recht.